VII. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

23.1. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че ТЪРГОВЕЦА и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.
23.2. ТЪРГОВЕЦА осигурява защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че ТЪРГОВЕЦА може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Клиента, управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на ТЪРГОВЕЦА и Клиентa; измерване на ефективността на услугите на ТЪРГОВЕЦА; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на ТЪРГОВЕЦА и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, ТЪРГОВЕЦА може да предоставя тези данни и на трети лица, с които ТЪРГОВЕЦА си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си /в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките/.
23.3. По реда на Закона за защита на личните данни Клиентът може да възрази срещу използването на личните му данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените в т. 23.2. цели. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ТЪРГОВЕЦА на контактите посочени в края на Общите условия. Клиентът е длъжен да уведоми ТЪРГОВЕЦА на посочените контакти в случай на неоторизирано ползване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.
23.4. С приемането на Общите условия Клиентът предоставя изрично съгласие ТЪРГОВЕЦА и свързаните с него лица да му изпращат на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите. Клиентът има право да откаже получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на ТЪРГОВЕЦА, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати електронно съобщение за това на e-mail: [email protected] .
23.5. Във връзка с ползването на Сайта и осъществяването на Поръчка Клиентът се съгласява да предостави на ТЪРГОВЕЦА неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които му е изпратил. ТЪРГОВЕЦА има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали, свободно да използва и обработва за свои цели, идеи и концепции. ТЪРГОВЕЦА няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство или изрично не е поискано от Клиента.
23.6. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

×
×

Cart